Kamu Kurumlarına Atanacak Sağlık Personeli Kurası İçin Takvim Açıklandı

Kamu Kurumlarına Atanacak Sağlık Personeli Kurası İçin Takvim Açıklandı

Kamuda görev alacak eczacıları da içeren 2024 Yılı 1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimi yayınladı.

Kamuda görev almak isteyen tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadroları için yapılan kura süreci ile ilgili olarak yeni yılın ilk atama takvimi belli oldu. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından, 28.02.2024 tarihli ve 32474 sayılı Resmi Gazete’de 2024 Yılı 1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayınladı.

Yayınlanan duyuruya göre atama kurası takvimi şu şekilde olacak:

Başvuracak Kişilerde Aranan Şartlar

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda EKİP’e kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.) 

 

ECZACI ÜNVANLI ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1) Eczacı unvanında başvuru yapacak olanların;

a.)Diploma tescili yapılmamış olanların, eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

b.)İngilizce alanında yapılan yabancı dil sınavından (YDS, e-YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 70 puan alındığını gösterir belgeyi, EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

2) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden 1. madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır. D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR 1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler, 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,

4) Emekli olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (EKİP üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların diş tabibi unvanına, uzman eczacı tescili olanların ise eczacı unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)


28 Şubat 2024, 14:44