KVKK Aydınlatma Metni

ECZANE SİTESİ KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Adı/Unvanı: OTC Bilişim Eğitim Danışmanlık Reklam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Adres: 30 Ağustos Zafer Mah. Yavuz Sultan Selim Cd. F Blok No:5F/3, Nilüfer/Bursa

Websitesi: www.eczanesitesi.com

Eposta: destek@eczanesitesi.com

Tel: 0 543 685 08 92

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni dayanağıyla veri sorumlusu olarak OTC Bilişim Eğitim Danışmanlık Reklam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. (eczanesitesi.com) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir.

 

İşbu metin KVKK m.11 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz; kullanıcı ihtiyaçlarına özgü olarak reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ürünlerin gönderilmesi, web sitesinin siz müşterilerimiz için daha etkin hale getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla eczanesitesi.com ile anlaşmalı iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Yine www.eczanesitesi.com üzerinden işlenen kişisel verilerinizin yönetim süreci hakkında sitemizde yayınlanana Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

www.eczanesitesi.com ziyaretiniz sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz; kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda izahı yapılan işlenme amaçları doğrultusunda, www.eczanesitesi.com’un yurt içindeki hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması, Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde KVKK m.5/2 ve/veya KVKK m.8’e dayalı açık rızanız ile aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

eczanesitesi.com kişisel verilerinizi; sözel, online ve/veya fiziki form, e-posta ve web sitesi(cookies) aracılığıyla toplamaktadır. Bu işlem KVKK 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile yukarıda belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

eczanesitesi.com olarak; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 

KİŞİSEL VERİ İMHASI

Kişisel verileriniz; KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle eczanesitesi.com’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Tarafımıza başvurarak talebiniz/şikâyetinizi belirtilen adresimize kargo/noter/posta/elden vasıtasıyla gönderebilirsiniz. Bunun için Web sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.