Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan Yönetmelik Değişikliği Başvurusu Hakkında Duyuru

Türkiye'den Haberler 11 Eylül 2023
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan Yönetmelik Değişikliği Başvurusu Hakkında Duyuru

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan Yönetmelik Değişikliği Başvurusu Hakkında Duyuru

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’teki Ek Madde 1 konusunda TİTCK’ye TEİS tarafından yapılan başvuruda, ilgili düzenlemenin hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve doğabilecek sorunlarla ilgili endişelerin mevcut olduğunu belirtildi. Başvuruda ayrıca TEİS tarafından Ek Madde 1’de yapılacak düzenlemeyle ilgili taslak metin de önerildi. 

Başvuru metni: 

08/09/2023 

TEİS 2023-127 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA 

ANKARA 

 Konu: Yönetmelik değişikliği hk. 

 İlgi: 25/08/2023 Tarih E-24931227-622.01-1204310 sayılı yazınız 

Kurumunuza göndermiş olduğumuz 22/08/2023 Tarih TEİS2023-123 sayılı yazılı başvuruya, ilgide kayıtlı yazınızla Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikte sahada yaşanan ve tarafımıza ulaşan sorun ve önerilerin iletilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. 

          Bahse konu düzenlemenin mevcut haliyle hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, hem eczacıların hem de vatandaşların mağduriyetine neden olacağı, Kurumunuzun sınırları ve süresi muğlak bir alanda istisna getirebilmesinin yasal bir dayanağı bulunmadığı gibi müphem ifadelere dayanan düzenlemelerin uygulamada keyfi kararlar alınmasına sebebiyet vermesinin önlenmesi için ekte yer alan şekliyle yeniden düzenlenmesi; hem Kurumun olası afet durumlarında hareket imkan ve kabiliyetini arttıracak hem de hukuka aykırılık ve belirsizlik meydana getiren durumları ortadan kaldıracaktır. 

İlgide kayıtlı başvurumuzda tafsilatlı olarak açıklanan nedenlerle; Kurumunuzun pandemi, biyolojik tehdit, doğal afet, ciddi halk sağlığı sorunlarında hangi konularda, en fazla hangi süre ile, ne gibi tedbirler alabileceğinin kesin ve net olarak belirtilmesi gerektiğinden, mezkur Yönetmelik maddesinde aşağıda taslağını sunduğumuz doğrultuda değişiklik yapılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim.          

 Ecz. Nurten SAYDAN 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI 

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK’TEKİ (EK MADDE-1) İÇİN SENDİKAMIZCA ÖNERİLEN TASLAK METİN: 

Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca geçici olarak eczane olacak yerin özellikleri ile eczane nakil, devir işlemleri ve yardımcı/ikinci eczacılık konularında eczacılık faaliyetlerinin kesintisiz devamını sağlamaya matuf ve 6 ay süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Türk Eczacıları Birliği'nin görüşü alınarak eczacılık faaliyetlerine ilişkin geçici istisnalar getirebilir. 

 

TEİS DUYURUSUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Reklam