Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar ile İlgili SGK Duyurusu

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar ile İlgili SGK Duyurusu

Türk Eczacıları Birliği ile Kurum arasında devam eden görüşmelerin ardından doğal afet provizyon koduyla katılım payı alınmaması uygulamasına devam edilmesi ve deprem bölgesindeki eczanelerimiz için statik IPnin zorunlu tutulmaması düzenlemeleri sağlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaşanan facianın yaralarını sarmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla birtakım önlemler alınmaya devam ediyor. Bu süreçte ilgili bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamaması adına eczacılar da konteynerlarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yayımlanan duyuru ile, doğal afet provizyon koduyla katılım payı alınmaması uygulaması ve deprem bölgesindeki eczanelerimiz için zorunlu statik IP uygulamasının ertelenerek işlemlerin 30.11.2023 tarihine kadar bu şekilde yürütüleceği bildirilmişti.

Konuyla ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği ile Kurum arasında devam eden görüşmelerin ardından doğal afet provizyon koduyla katılım payı alınmaması uygulamasına devam edilmesi ve deprem bölgesindeki eczanelerimiz için statik IPnin zorunlu tutulmaması düzenlemeleri sağlandı.

SGK tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

“Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesinde (Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde ) yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından 5510 sayılı Kanunun "Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri" hükmü ve 75 inci maddesinde; "15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince ilân edilen savaş halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurum tarafından sağlanmaya devam edilir. Ancak, afet veya savaş hallerine bağlı nedenlerden dolayı Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı sonu esas alınarak genel bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir." hükmü kapsamında Kurumumuzca gerekli tedbirler alınmıştır.
Diğer yandan depreme bağlı olumsuz etkilerin devam ediyor olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 günü sonu itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 30/04/2024 tarihine kadar uzatılmış olup;
Bu kapsamda yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun Kararı göz önünde bulundurularak;
1. 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği; afet bölgesinde yaşayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu iller ile ilçelerinde ve bu iller ile ilçeler dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında “doğal afet” provizyonu alınması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı”, “ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı”, “tıbbi malzeme katılım payı” alınmaması,
2. Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/ merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.
Depreme bağlı olumsuz etkilerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ediyor olması nedeniyle yukarıda yer alan düzenlemelerin 30/11/2023 tarihinden 30/04/2024 tarihine kadar uzatılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.”


5 Aralık 2023, 12:48